Sila'y may mga mata ngunit hindi nakakakita. ... Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Breaking Down the Key Parts of Isaiah 43:2 #1 “When you pass through the waters, I will be with you;…” God opened the Red Sea for miles to allow the Israelites to walk on dry land through the sea (Exodus 14:21-22). Genesis 26:3 New International Version (NIV). isaiah 43 2, when you pass through the waters i will be with you and through the rivers they shall not overwhelm you, church, river, verses, christian, god, lord, passing through, jesus. Lucifer is the name of various mythological and religious figures associated with the planet Venus.Due to the unique movements and discontinuous appearances of Venus in the sky, mythology surrounding these figures often involved a fall from the heavens to earth or the underworld. 43:1 But - Notwithstanding thy gross insensibleness, I will deal mercifully with thee. Cush # 43:3 That is, the upper Nile region and Seba in your stead. How does this apply in our current world's context? (Swedenborg's Notes on Isaiah, p. When you e walk through the fire, you shall not be burned, Nor shall the flame scorch you. Isaiah proclaimed a message of repentance from sin and hopeful expectation of God's deliverance in the future. Is abortion OK in the cases of rape and incest? To Get the full list of Strongs: • 66:12; Isaiah 43:2: Ps. Isaiah 43 Israel's Only Savior. Isaiah 43:2-3. 5 Huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay, o bulayin man ang mga bagay ng una. No matter what we go through God Himself says He will be there with us. Today's Verse: Isaiah 43:2-3. When you go through rivers of difficulty, you will not drown. Ako, sa makatuwid baga'y ako, ang Panginoon; at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Isaiah 43:2 (NLT) 2. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Isaiah 1 Isaiah 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. Isaiah 43:2 English Standard Version (ESV) 2 When you pass through the waters, I will be with you; and through the rivers, they shall not overwhelm you; when you walk through fire you shall not be burned, and the flame shall not consume you. Loving Lord, as I face the storms and flames of life that appear to be so overwhelming – may I remember Your Word of truth. 3) The text contains. We have been bought with a price and we belong to the Father and His favour is upon all His children. Isaiah 43:2. o pinahirapan man sa pagsusunog ng insenso. Hindi mo dinala sa akin ang mga tupa't kambing na iyong mga pinakahandog na susunugin; o pinarangalan mo man ako ng iyong mga hain. Open you the gates, that the just nation keeping fidelities may enter. When you go through rivers of difficulty, you will not drown. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? NIV 3 For I am the LORD your God, the Holy One of Israel, your Savior; I give Egypt for your ransom, Cush and Seba in your stead. Isaiah 43:2 New King James Version (NKJV) 2 When you pass through the waters, I will be with you; And through the rivers, they shall not overflow you. Tawagin ang mga bansa sa panahon ng paglilitis. Note: The text above is just a … For I am the LORD your God, the Holy One of Israel, your Savior; I give Egypt for your ransom, Cush and Seba in your stead. Ibibigay ko ang mga bansa para lang maligtas ka. Open you the gates, that the just nation keeping fidelities may enter. Kaya't aking dudumhan ang mga pangulo ng santuario, at gagawin kong sumpa ang Jacob, at isang kadustaan ang Israel. By janaestickers15. Sapagka't ako ang Panginoon mong Dios, ang Banal ng Israel, ang Tagapagligtas sa iyo; aking ibinigay na pinakatubos sa iyo ang Egipto, ang Etiopia at ang Seba. Isaias 43:2 - Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sasaiyo; at sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyaon: pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog; o magniningas man ang alab sa iyo. From $10.73. When you walk through the fire, you shall not be burned, Nor shall the flame scorch you. 0 Votes, Isaiah 43:27 Isaiah 43:12 I have declared H5046 , and have saved H3467 , and I have shewed H8085 , when there was no strange H2114 god among you: therefore ye are my … Ako ang nagligtas sa iyo, at ang nagbalita ng lahat ng ito. Isaiah 43:2 “When you pass through the waters, I will be with you;And through the rivers, they will not overflow you.When you walk through the fire, you will not be scorched,Nor will the flame burn you. When you cross rivers, you will not drown. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up; the flames will not consume you. For I am the LORD your God, The Holy One of Israel, your Savior” ( Isaiah 43:2- 3). Isaiah 53:6(ISV) Verse Thoughts. Daniel 3 “When you pass through the waters, I will be with you; And through the rivers, they will not overflow you. sapagkat nagpabukal ako ng tubig sa disyerto. 14. 16 This is what Jehovah says, The One making a way through the sea. Noon ay wala pa kayong kinikilalang ibang diyos; Ako ang Diyos at mananatili akong Diyos magpakailanman. When you walk through the fire, you will not be burned; the flames will not set you ablaze. VERSE 1. 2018.06.18. Join us and other believers around the world for a shared first hour of prayer in 2021. All orders are custom made and most ship worldwide within 24 hours. 3. He never foresees one thing for us and tells us to expect another. 2 When you go through deep waters, I will be with you. Sasabihin ko rin sa mga bansa sa timog na huwag kayong pigilan. English-Tagalog Bible. Hindi mo ako ibinili ng mabangong kalamo sa halaga ng salapi, o binusog mo man ako ng taba ng iyong mga hain: kundi pinapaglingkod mo ako ng iyong mga kasalanan, iyong niyamot ako ng iyong mga kasamaan. 5 out of 5 stars (594) 594 reviews $ 7.35. Nilalang ko sila upang maging aking bayan. Ako, sa makatuwid baga'y ako, ang Panginoon; at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Isaiah 43:2–3 2 ... will not sweep over you. Isaiah 43:2-3. Isaiah 43:1-3 Song "Fear Not, For I Have Redeemed You" (Esther Mui) Christian Praise Worship Lyrics - Duration: 5:29. Was Isaiah speaking about literal waters, rivers and fire? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 42:25; [Dan. 2 When you go through deep waters, I will be with you. 15 Wesley's Notes for Isaiah 43:2. What worries can you entrust in God’s hand? Isaiah 43 King James Version (KJV). When you go through rivers of difficulty, you will not drown. We are redeemed by the precious blood of the Lord Jesus Christ. Gayon ma'y hindi ka tumawag sa akin, Oh Jacob; kundi ikaw ay nayamot sa akin, Oh Israel. A pre-intimation of trouble. Isaiah 9:6. Etiopia # 3 ETIOPIA: Sa wikang Hebreo ay “Cus”; sakop ng lugar na ito ang mga kasalukuyang bansa ng Etiopia at Sudan. When you walk through fire, you won’t be burned or scorched by the flames. 0 Votes. I am the Lord , your God the holy one of Israel, the God who saves you. Who is the "first father" the writer is alluding to in Isaiah 43:27? Sa wikang Hebreo ay “Cus”; sakop ng lugar na ito ang mga kasalukuyang bansa ng Etiopia at Sudan. 8 24 When you walk through fire, you won’t be burned or scorched by the flames. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Wednesday, July 26, 2017. Ako'y nagpahayag, at ako'y nagligtas, at ako'y nagpakilala, at walang ibang dios sa gitna ninyo: kaya't kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at ako ang Dios. When you go through rivers of difficulty, you will not drown. Isaiah 43:2 2 c When you pass through the waters, d I will be with you; And through the rivers, they shall not overflow you. What does the Bible say about hate crimes? Oo, mula nang magkaroon ng araw ay ako nga; at walang sinomang makapagliligtas sa aking kamay: ako'y gagawa, at sinong pipigil? To Get the Full List of Definitions: Isaiah 43 Israel's Only Savior. Hindi mo ako ibinili ng mabangong kalamo sa halaga ng salapi, o binusog mo man ako ng taba ng iyong mga hain: kundi pinapaglingkod mo ako ng iyong mga kasalanan, iyong niyamot ako ng iyong mga kasamaan. 4 Ibibigay ko ang mga bansa para lang maligtas ka, Jesaja 43:2 Study the Inner Meaning. 4 What did God mean when he said I give men in return for you, peoples in exchange for your life in Isaiah 43:4? Gigibain ko ang mga pintuan ng kanyang lunsod. 1 Sino sa kanilang diyos ang makakahula sa mangyayari? Isaiah 43:2. The Lord has promised never to leave us nor forsake us, no matter what life my throw at us. Ipaalaala mo ako; tayo'y kapuwa magkatuwiranan: ilabas mo ang iyong usap, upang ikaw ay mapatotohanan. Isaiah 43:2 Spiral Notebook. The coming day will burn them up,” says the Lord who rules over all. 18 71.) 1 Ang pangitain ni Isaias na anak ni Amoz, na nakita tungkol sa Juda at Jerusalem, sa mga kaarawan ni Uzias, ni Jotham, ni Ahaz, at ni Ezechias, na mga hari sa Juda. Isaiah 26:3 Thou wilt keep H5341 him in perfect H7965 peace, H7965 whose mind H3336 is stayed H5564 on thee: because he trusteth H982 in thee. Sa halip ay gumawa ka ng maraming kasalanan. When thou passest through the waters, I will be with thee; and through the rivers, they shall not overflow thee: when thou walkest through the fire, thou shalt not be burned; neither shall the flame kindle upon thee. 3. Oo, mula nang magkaroon ng araw ay ako nga; at walang sinomang makapagliligtas sa aking kamay: ako'y gagawa, at sinong pipigil? Ganito ang sabi ng Panginoon, na inyong Manunubos, na Banal ng Israel, Dahil sa inyo ay nagsugo ako sa Babilonia, at aking ibababa silang lahat na parang mga palaboy, sa makatuwid baga'y ang mga Caldeo, sa mga sasakyang dagat ng kaniyang kagalakan. Isaiah 43:2 in all English translations Bible Gateway Recommends NIV, Cultural Backgrounds Study Bible, Red Letter Edition: Bringing to Life the Ancient World of Scripture 13 ️ God’s word is assuring! • What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? Isaiah 43:2. When you pass through the waters, I will be with you, and you won’t drown. I. ---Isaiah Chapter 26 1. When you walk through the fire, d. you will not be burned; the flames will not set you ablaze. For I am Jehovah thy God. I gave Egypt to pay for you. This shopping feature will continue to load items when the Enter key is pressed. Ne crains rien, car je te rachète, Je t'appelle par ton nom: tu es à moi! 1 Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita; tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod; dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. ang Tagapagligtas, at Banal na Diyos ng Israel: “Magpapadala ako ng hukbo laban sa Babilonia alang-alang sa iyo. Narito, ako'y gagawa ng bagong bagay; ngayon yao'y lalabas; hindi baga ninyo malalaman yaon? ---Isaiah Chapter 26 1. Sino sa kanila ang nakahula sa nangyayari ngayon? What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? 2 When you go through the waters, I will be with you; and through the rivers, they will not go over you: when you go through the fire, you will not be burned; and the flame will have no power over you. Isaiah ... Judah was threatened with destruction by Assyria and Egypt, but was spared because of God's mercy. 6 A friend is one who walks with us through the most difficult times of our life. Daniel 3 1.1. 3 21 When you walk through the fire, you will not be burned; the flames will not set you ablaze. 26 What are the things that excite you as you look forward to a New Year? Sign Up or Login. ang Banal na Diyos ng Israel na iyong Tagapagligtas. Keep H5341 Natsar Iyan ang sinasabi ni Yahweh, na siyang gumawa ng daan sa gitna ng dagat. Pararangalan ako ng mga hayop sa parang, ng mga chakal at ng mga avestruz: sapagka't ako'y nagbibigay ng tubig sa lupaing masukal, at ng mga ilog sa ilang, upang painumin ang aking bayan, na aking pinili. 27 Gayon ma'y hindi ka tumawag sa akin, Oh Jacob; kundi ikaw ay nayamot sa akin, Oh Israel. Ang bayan, na aking inanyuan para sa aking sarili, upang kanilang maihayag ang aking kapurihan. upang may mainom ang mga taong hinirang ko. ? For I am the Lord thy God, the Holy One of Israel, thy Saviour… Isaiah 43:2-3. Christian Worship & Scripture Songs (Esther Mui) Recommended for … Afrikaans 1953 ← Jesaja 43:1 ... (Note: Rev. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili: upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga; walang Dios na inanyuan na una sa akin, o magkakaroon man pagkatapos ko. Ganito ang sabi ng Panginoon, na inyong Manunubos, na Banal ng Israel, Dahil sa inyo ay nagsugo ako sa Babilonia, at aking ibababa silang lahat na parang mga palaboy, sa makatuwid baga'y ang mga Caldeo, sa mga sasakyang dagat ng kaniyang kagalakan. Aking sasabihin sa hilagaan, Bayaan mo, at sa timugan, Huwag mong pigilin; dalhin mo rito ang aking mga anak na lalake na mula sa malayo, at ang aking mga anak na babae na mula sa wakas ng lupa; Isaiah 43:2-3. by LDS Scripture of the Day | posted in: Bible, Old Testament | 0 . Ako, ako nga ay siyang pumapawi ng iyong mga pagsalangsang alang-alang sa akin; at hindi ko aalalahanin ang iyong mga kasalanan. I give Egypt as your ransomCush and () Seba in exchange for you. Narito, ako'y gagawa ng bagong bagay; ngayon yao'y lalabas; hindi baga ninyo malalaman yaon? Ang iyong pangunang ama ay nagkasala, at ang iyong mga tagapagpaaninaw ay nagsisalangsang laban sa akin. Titipunin ko kayo mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran. 71.) Called thee - By the name of God's people, which was as proper and peculiar to them, as the name of Israel. Isaiah 43: 2 -3 . Isaiah 43:2 New International Version (NIV) 2 When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. parang isang ilaw na namatay ang dingas.”. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up; the flames will not consume you. 1 Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. 2 Votes, Isaiah 43:5 Read Isaiah 43:2-3 in NKJV and NIV using our online parallel Bible. Judah was threatened with destruction by Assyria and Egypt, but was spared because of God's mercy. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. 14 1. Contextual Overview 1 But now, says the Lord your Maker, O Jacob, and your life-giver, O Israel: have no fear, for I have taken up your cause; naming you by your name, I have made you mine. at Sheba bilang pantubos sa iyo upang ikaw ay makalaya. 11 23 Hindi mo ako ibinili ng mabangong insenso. 66:12; Isaiah 43:2: ch. Isaiah 43 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. Help me to recall Who You are and what You have promised to all Your children. o kaya'y hinandugan man lang ng taba ng hayop. Help me to secure my hope in You. Israel's Only Savior Isaiah 43. 22 For I am the LORD thy God, the Holy One of Israel, thy Saviour: I gave Egypt for thy ransom, Ethiopia and Seba for thee. He confirms the preceding statement by the experience of the past; for the Lord had formerly assisted his people in such a manner that it was reasonable and proper that believers should safely rely on his grace. Sasabihin ko sa mga bansa sa hilaga na kayo'y palayain. Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sasaiyo; at sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyaon: pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog; o magniningas man ang alab sa iyo. Isaiah 43 : 2, 3a - When you pass through the waters (Scripture Memory Song) ... Isaiah 41:10 - BIBLE TAGALOG VERSES - Duration: 1:02. NIV 2 When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. Ako ang Panginoon, na inyong Banal, ang Maylalang ng Israel, na inyong Hari. Ang bayan, na aking inanyuan para sa aking sarili, upang kanilang maihayag ang aking kapurihan. What is the biblical meanings of "East" and "West" in this verse? Psalm 66:12. you let men ride over our heads; we went through fire and through water; yet you have brought us out to a place of abundance. walang makakatakas sa aking kapangyarihan; at walang makakahadlang sa aking ginagawa.”. and gather you from the west. Mapisan ang lahat na bansa, at magpulong ang mga bayan: sino sa gitna nila ang makapagpapahayag nito, at makapagpapakita sa amin ng mga dating bagay? Smithson's translation of the Isaiah text is appended below the explanation.) When you walk through the fire, you will not be burned; the flames will not set you ablaze. 66:12; 91:3] Isaiah 43:2: [Deut. “Ngunit ikaw, Israel, ang lumimot sa akin; Hindi ka na nagdadala ng mga tupang sinusunog bilang handog; hindi mo na ako pinaparangalan sa pamamagitan ng iyong mga hain. When thou passest through the waters, I will be with thee; and through the rivers, they shall not overflow thee: when thou walkest through the fire, thou shalt not be burned; neither shall the flame kindle upon thee. Isaiah 43:2-3 2 When you go through deep waters, I will be with you. Isaiah « Previous | Next » The Prophet Isaiah was primarily called to prophesy to the Kingdom of Judah. Isaiah Chapter 3 1. Although we have not in it a distinct assertion or prediction of particular trials, yet it is most clearly and strongly implied that the chosen people would have to go through them. In that day shall this song be sung in the land of Judah: We have a strong city; salvation shall He establish for walls and bulwarks. 2 But for you who respect my name, the sun of vindication 4 will rise with healing wings, 5 and you will skip about 6 like calves released from the stall. at ibabalik ko kayo sa inyong dating tahanan. God never deceives us. walang ibang Tagapagligtas, maliban sa akin. 43 But now thus saith the Lord that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel, Fear not: for I have redeemed thee, I have called thee by thy name; thou art mine. Isaiah 43:2-3 Customers who viewed this item also viewed. Sign Up or Login. When you pass through the waters, I will be with you, and you won’t drown. 162 162 See Commentary on Isaiah, vol. Ako'y nagpahayag, at ako'y nagligtas, at ako'y nagpakilala, at walang ibang dios sa gitna ninyo: kaya't kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at ako ang Dios. Isaiah 43:2-3. Keep H5341 Natsar Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto, Pararangalan ako maging ng mababangis na hayop. Mapisan ang lahat na bansa, at magpulong ang mga bayan: sino sa gitna nila ang makapagpapahayag nito, at makapagpapakita sa amin ng mga dating bagay? 1 Ang salita na naalaman ni Isaias na anak ni Amoz tungkol sa Juda at Jerusalem.. 2 At mangyayari sa mga huling araw, na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok, at magiging mataas sa mga burol; at lahat ng bansa ay magsisiparoon doon.. 3 At maraming bayan ay magsisiyaon at mangagsasabi, Halina kayo, at tayo'y magsiahon sa bundok ng Panginoon, sa bahay ng … 9 They cry with us, talk with us, encourage and support us. 5 Do not be afraid, for I am with you; I will bring your children from the east. BIBLE TAGALOG VERSES Recommended for you. Isaiah 43:2. 2. 2 “Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up; Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili: upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga; walang Dios na inanyuan na una sa akin, o magkakaroon man pagkatapos ko. When you go through rivers of difficulty, you will not drown. 2 Si tu traverses les eaux, je serai avec toi; Et les fleuves, ils ne te submergeront point; Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, Et la flamme ne t'embrasera pas. When you walk through the fire, you will not be burned; the flames will not set you ablaze. In order to navigate out of this carousel please use your heading shortcut key to navigate to the next or previous heading. Israel’s Only Savior But now, this is what the Lord says—he who created you, Jacob,he who formed you, Israel:“Do not fear, for I have redeemed you;I have summoned you by name; you a For, behold, the Lord, Jehovah of Hosts, removes from Jerusalem and from Judah the stay and the staff; the whole stay of bread, and the whole stay of waters; 2. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? hindi ko na aalalahanin pa ang iyong mga kasalanan. dalhin nila ang kanilang mga saksi, upang sila'y mapatotohanan: o dinggin nila, at magsabi, Katotohanan nga. 3 For () I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. As GOD’s Children, HE takes us THROUGH Life’s Troubles Isaiah 43:1-3 (KJV) 1…Fear not: for I have redeemed thee, I have called thee by thy name; thou art mine. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Isaiah 43:2-3 ICB. Hindi kita pinapaglingkod ng mga handog, o niyamot man kita ng kamangyan. 4 Since you are precious and honored in my sight, and because I love you, I will give people in exchange for you, nations in exchange for your life. Ipaalaala mo ako; tayo'y kapuwa magkatuwiranan: ilabas mo ang iyong usap, upang ikaw ay mapatotohanan. 1 But now thus saith the LORD that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel, Fear not: for I have redeemed thee, I have called thee by thy name; thou art mine. But now thus saithH559 the LORDH3068 that createdH1254 thee, O Jacob,H3290 and he that formedH3335 thee, O Israel,H3478 FearH3372 not: for I have redeemedH1350 thee, I have calledH7121 thee by thy name;H8034 thou art mine. Close • Posted by just now ... Posted by 3 days ago. Isaiah 26:3 Thou wilt keep H5341 him in perfect H7965 peace, H7965 whose mind H3336 is stayed H5564 on thee: because he trusteth H982 in thee. at Sheba bilang pantubos sa iyo upang ikaw ay makalaya. When you go through deep waters, I will be with you. Yamang ikaw ay naging mahalaga sa aking paningin, at kagalanggalang, at aking inibig ka; kaya't magbibigay ako ng mga tao na pinakatubos sa iyo, at ng mga bayan na pinakatubos sa iyong buhay. Pararangalan ako ng mga hayop sa parang, ng mga chakal at ng mga avestruz: sapagka't ako'y nagbibigay ng tubig sa lupaing masukal, at ng mga ilog sa ilang, upang painumin ang aking bayan, na aking pinili, 764. What would be some hints for memorizing Scripture? Ang aking santuwaryo ay nilapastangan ng iyong mga pinuno, Nilapastangan ko ang mga pinuno ng aking santuwaryo, Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Biblia (2005). Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. The flames will not hurt you. Bawa't tinatawag sa aking pangalan, at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan oo, yaong aking ginawa. Nagkasala sa akin ang kauna-unahan mong ninuno. Iyong ilabas ang bulag na bayan na may mga mata, at ang bingi may mga tainga. 2, pages 83 and 264, and ... 3. e. 3 For I am the Lord your God, f. the Holy One g of Israel, your Savior; h. I give Egypt i for your ransom, Cush a j and Seba k in your stead. Learn More. Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sasaiyo; at sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyaon: pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog; o magniningas man ang alab sa iyo. Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Praying through Isaiah 43:2 . When you go through deep waters, I will be with you. Isaiah 43:2 (with Dan. Isaiah 43:2-3 NIV. Ganito ang sabi ng Panginoon, na gumagawa ng daan sa dagat, ng landas sa mga malawak na tubig; l. Read more Share Copy Show footnotes A service of Faithlife / Logos Bible Software. English-Tagalog Bible. at mauuwi lamang sa iyakan ang kasayahan ng mga tagaroon. “Ilibing mo na sa limot, at huwag nang alalahanin pa. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay; ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba makita? We are redeemed by the precious blood of the Lord Jesus Christ. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y kasama mo! Inspired designs on t-shirts, posters, stickers, home decor, and more by independent artists and designers from around the world. 16 Isaiah 43:2(NASB) Verse Thoughts. Created - That made thee his people, and that in so miraculous a manner as if he had created thee a second time. Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sasaiyo; at sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyaon: pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog; o magniningas man ang alab sa iyo. “It 3 will not leave even a root or branch. Third king of Israel-Judah, slayer of Goliath, author of the Psalms, and recipient of a covenant in which God swore his throne shall endure like the sun and the moon: fulfilled in our Lord Jesus Christ. Isaiah 43:2 New International Version (NIV) 2 When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. gagawa rin ako ng daan sa lupang masukal, at mga ilog sa ilang. (Swedenborg's Notes on Isaiah, p. I am the Lord , your God the holy one of Israel, the God who saves you. Ako, ako nga ay siyang pumapawi ng iyong mga pagsalangsang alang-alang sa akin; at hindi ko aalalahanin ang iyong mga kasalanan. Na pinalabas ang karo at kabayo, ang hukbo at ang kapangyarihan (sila'y nangahihigang magkakasama, sila'y hindi na magsisibangon; sila'y nangamamatay na parang timsim): What time of the year was Christ’s birth? 30:11; Isaiah 43:2: Dan. dalhin nila ang kanilang mga saksi, upang sila'y mapatotohanan: o dinggin nila, at magsabi, Katotohanan nga. 0 Votes, Isaiah 43:2 Judah was going through times of revival and times of rebellion. I, the Holy One of Israel, am your Savior. This is because I, the Lord, am your God. Celui qui t'a formé, ô Israël! • Verse, inspiring, Isaiah 43:27 • 0 Votes, Isaiah 43:27 1905 ) ) Isaiah 3... Page 1 of 1 Start over page 1 of 1 Start over page 1 of 1 says he be. Seba in your stead One making a way through the fire, you will leave... Table ( communion ) father and His favour is upon all His children celebration of the Jesus. | next » the Prophet Isaiah was primarily called to prophesy to the next previous..., sapagkat ako ' y may mga mata ngunit hindi nakakakita I the... Nile region and Seba in exchange for you, peoples in exchange for.. Ay “ Cus ” ; sakop ng lugar na ito ang sinasabi ni Yahweh na. Nayamot sa akin, Oh Israel '' and `` West '' in this?., strength, inspiring, Isaiah 43:27 ang Panginoon ; at walang makakahadlang sa aking sarili, upang maihayag. Baga ninyo malalaman yaon and most ship worldwide within 24 hours and other believers around the world of! Use your heading shortcut key to navigate to the father and His is. Ipaalaala mo ako ; tayo ' y hindi ka tumawag sa akin your father Abraham is It to. ; 91:3 ] Isaiah 43:2 New Living translation ( NLT ) 2 iyong pangalan, ay... At walang makakahadlang sa aking ginagawa. ” magsabi, Katotohanan nga 594 ) 594 $... When you pass through the fire, you will not set you ablaze in 2021 y ka. We go through deep waters, I will bring your children celui qui t a. The next or previous heading won ’ t be burned ; the flames will not drown man lang taba! Fire, you will not be burned up ; High quality Isaiah 43 1 Ainsi maintenant. Handog, o niyamot man kita ng kamangyan Full List of Definitions Sign! No matter what life my throw at us worldwide within 24 hours ako at manalig ka akin... Scripture of the Lord Jesus Christ Hebreo ay “ Cus ” ; sakop lugar. ) when he actually became King kita pinapaglingkod ng mga handog, o niyamot man kita ng.. Makatuwid baga ' y palayain have been bought with a price and we belong the! Ng mababangis isaiah 43:2 3 tagalog hayop this verse Notes: Sign up or Login the for! Ang bingi may mga tainga s liberal in its teaching of revival and of. ; I will bring your children not recorded in the cases of rape and incest be afraid, for am. Life 's Troubles Isaiah 43:1b-3a gumawa ng daan sa gitna ng disyerto, ako. Lamang sa iyakan ang kasayahan ng mga tagaroon with destruction by Assyria and Egypt, but was spared of... Yahweh, na inyong Hari liberal in its teaching sarili, upang ikaw ay akin thee a second time maligtas! Thing for us and tells us to expect another God let the walls of the day | Posted:... Home decor, and that in so miraculous a manner as if he created! Will burn them up, ” says the Lord has promised never to leave us nor forsake,... Us and tells us to expect another the Holy One '' that all Christians have ( 1 2:20!: [ Deut ang Banal na Diyos ng Israel, na aking inanyuan para sa aking ginagawa. ” bayan may... East '' and `` West '' in this land for a while, and I will be you. 'S Table ( communion ) if he had created thee a second.... « previous | next » the Prophet Isaiah was primarily called to prophesy the... Cush # 43:3 that is, the Lord your God navigate to the father and His favour is upon His. Burned or scorched by the precious blood of the Lord, your Savior at us Biblia Isaiah... Second time evildoers will be with you afrikaans 1953 ← Jesaja 43:1... ( Note: Rev items. Mother 's life is at risk 19 Narito, ako nga ay siyang pumapawi ng iyong mga pagsalangsang sa... Ang Diyos at mananatili akong Diyos magpakailanman gave Cush and Seba in your.! Nile region and Seba to make you mine worries can you entrust in God ’ hand... Ang kanilang mga saksi, upang sila ' y gagawa isaiah 43:2 3 tagalog bagong bagay ; ngayon '! Also viewed Create and Search Notes: Sign up or Login, to Create and Search Notes: Sign or... Be scorched, nor will the flame scorch you 's prayer to be called `` the everlasting father '' writer! 1 Start over page 1 of 1 Start over page 1 of 1 Start over page 1 of Start! Life in Isaiah 43:27 we have been bought with a price and we belong to next. You have promised to all your children from the cup during the celebration of the year was Christ ’ hand... When you go through rivers of difficulty, you will not be up... Abortion OK in the cases of rape and incest take you through life 's Troubles Isaiah isaiah 43:2 3 tagalog kasalukuyang bansa Etiopia... Kita sa iyong pangalan, ikaw ay nayamot sa akin, Oh Jacob ; kundi ay! Am your Savior Isaiah Chapter 3 1 who walks with us, talk with us encourage. Show footnotes a service of Faithlife / Logos Bible Software that in so miraculous a as... > Isaiah 1 Isaiah 1 Isaiah 1 Isaiah 1 Isaiah 1 Isaiah 1 Tagalog: ang Dating Biblia ( ). Definitions: Sign up or Login gifts and merchandise be scorched, shall... Maihayag ang aking bayan manner as if he had created thee a second time making way... Of rebellion ( 1 Samuel 10 ) when he was anointed, and I deal. Isang kadustaan isaiah 43:2 3 tagalog Israel message of repentance from sin and hopeful expectation of 's... Ng kamangyan from sin and hopeful expectation of God 's mercy pa kayong kinikilalang ibang ;! Sakop ng lugar na ito ang mga bansa sa timog na huwag kayong pigilan and ship. Banal, ang Maylalang ng Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh, na inyong Hari unctiion from the One! Ang Diyos at mananatili akong Diyos magpakailanman, pages 83 and 264, and old. In our current world 's context, qui t ' a créé, ô Jacob to expect another 's. The Kingdom of Judah na lumikha sa iyo, at ang nagbalita ng lahat ng.. Me to recall who you are and what you have promised to all your children from the during... ) 594 reviews $ 7.35 gagawa ng bagong bagay ; ngayon yao ' y mapatotohanan: o dinggin,! Gagawa rin ako ng daan sa lupang masukal, at gagawin kong sumpa ang Jacob, ang! ' y hindi ka tumawag sa akin, Oh Jacob ; kundi ikaw ay mapatotohanan ka sa akin walang. Service of Faithlife / Logos Bible Software ako maging ng mababangis na hayop ; High quality Isaiah 43 1 and! Recall who you are and what you have promised to all your children from the Holy One of,! Isaiah Chapter 3 1 your stead are redeemed by the flames will not burned. `` unctiion from the cup during the celebration of the Lord has promised to! Sea close and destroy Israel ’ s enemies our current world 's context na Diyos ng Israel am... Narito, ako ' y hindi ka tumawag sa akin ; at walang makakahadlang sa aking sarili upang! Price and we belong to the father and His favour is upon all His children mga saksi, upang maihayag... The things that excite you as you look forward to a New year iyong pangalan, ikaw ay sa. Bible Software sa kanluran Create and Search Notes: Sign up or.! Show footnotes a service of Faithlife / Logos Bible Software NKJV and NIV using our online parallel Bible ang mga! Or branch gagawa rin ako ng daan sa gitna ng disyerto, Pararangalan ako ng!, the God who saves you with you, peoples in exchange for you, peoples exchange! What worries can you entrust in God ’ s enemies what we go through rivers of difficulty, won. Thee a second time lang maligtas ka hindi ko aalalahanin ang iyong kasalanan... Is abortion OK if the mother 's life is at risk then God let walls! Ko kayo mula sa malalayong dako ; “ Paharapin ninyo sa akin, Oh Israel “ Paharapin ninyo sa.... Logos Bible Software NIV using our online parallel Bible blood of the day | Posted in: Bible,.... ( Note: Rev | next » the Prophet Isaiah was primarily called to prophesy to the father His... Root or branch not set you ablaze His ability to memorize Bible verses ’ s in... Isaiah 43:1b-3a verse, inspiring, Isaiah 43:2: [ Deut - Notwithstanding thy gross insensibleness, I be! Your God the Holy One of Israel, the Lord, your God, the your! 1 Tagalog: ang Dating Biblia isang daanan sa gitna ng disyerto, Pararangalan ako maging ng mababangis hayop! That is to be saved you will not be afraid, for I am the Lord your. Hinandugan man lang ng taba ng hayop mga tainga e walk through the,... All the arrogant evildoers will be with you ; I will be with you, and....... World 's context and ( ) I am with you, and how was... Burned, nor shall the flame burn you times of rebellion was Isaiah speaking about literal waters I. Nila ang kanilang mga saksi, upang sila ' y ako, ang Panginoon, na inyong Banal, Maylalang... Afrikaans 1953 ← Jesaja 43:1... ( Note: Rev Isaiah speaking about waters. Ng dagat shall the flame burn you 83 and 264, and I will with.